Algemene Voorwaarden

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere toezegging, aanbieding, offerte en over

Algemene voorwaarden NieuweKozijnen B.V.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten met Nieuwekozijnen B.V.

“De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van door “NieuweKozijnen B.V.” in het kader van de/een opdracht ingeschakelde derden”. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van “NieuweKozijnen B.V.” en haar directie.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop¬ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. NieuweKozijnen B.V. en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Indien NieuweKozijnen B.V. niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat NieuweKozijnen B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 1: Definities

Nieuwekozijnen B.V.: de ondernemer die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. Verder te noemen ‘ondernemer’;

Bedrijf: de ondernemer hetzij met rechtspersoonlijkheid hetzij zonder rechtspersoonlijkheid die handelt in de uitoefening van bedrijf of beroep en een overeenkomst aangaat met ondernemer.

Verder te noemen ‘opdrachtgever’;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van bedrijf of beroep en de overeenkomst aangaat met ondernemer. Verder te noemen ‘opdrachtgever’;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of

diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Overeenkomst: de aanbod en aanvaarding tussen klant en ondernemer;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Artikel 2: Identiteit ondernemer

Naam ondernemer: Nieuwekozijnen B.V.
Vestigingsadres: Phileas Foggstraat 28, 7825 AK Emmen
E-mailadres:        info@nieuwekozijnen.eu  
Website: www.nieuwekozijnen.eu   
Telefoonnummer: 085 3031240
KvK-nummer 76714357

Artikel 3: Diensten van de ondernemer

De diensten van de ondernemer betreffen de volgende werkzaamheden:

-     Het verhandelen van keukens en badkamers, kozijnen, vloeren, dakkappellen en deuren, dakpannen en andere bouw gerelateerde materialen, waaronder ook al dan niet prefabonderdelen voor een aanbouw.

Artikel 4: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten welke gesloten worden met ondernemer;  
 2. Algemene voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing. Conform artikel 6:225 lid 3 BW zijn de algemene voorwaarden van de ondernemer telkens van toepassing. Tenzij in onderling overleg hiervan schriftelijk wordt afgeweken;   
 3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden;   
 4. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met ondernemer, voor de uitvoering waarvan door ondernemer derden dienen te worden betrokken;   
 5. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waarvan de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden;
 6. Een klant ten aanzien van wie deze algemene voorwaarden van toepassing zijn geweest, wordt ook geacht akkoord te zijn gegaan met het van toepassing zijn van deze algemene voorwaarden op latere door klant gedane aanvragen, op latere door ondernemer uitgebrachte aanbiedingen, op latere opdrachten van klant, op latere opdrachtbevestigingen van ondernemer, op latere door klant met ondernemer te sluiten en gesloten overeenkomsten alsmede op alle overige latere rechtsbetrekkingen tussen klant en ondernemer;   
 7. Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, maar zullen deze algemene voorwaarden voor het overige volledig van kracht blijven. In plaats van een eventueel ongeldige bepaling heeft te gelden een bepaling die de bedoeling van partijen het meest benadert;   
 8. Anders luidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Het door de klant zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet;   
 9. Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van de ondernemer bindend.

Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of

aanvullingen op deze overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door de ondernemer bindend.

Artikel 5: Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van ondernemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 30 dagen;
 2. Ondernemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat;
 3. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag ondernemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij deze bij het opstellen van zijn aanbieding gebruiken. Opdrachtnemer zal opdrachtgever echter wel wijzen op de voor hem redelijkerwijs kenbare en voor het werk relevante:
  1. Onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
  1. Onjuistheden in de door opdrachtgever verlangde werkwijzen en constructies;
  1. Gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld;
  1. Onjuistheden en gebreken, zoals in bovenstaande punten genoemd, voor zover deze zich voor of tijdens de uitvoering van het werk aan opdrachtnemer openbaren en opdrachtnemer ter zake kundig moet worden geacht.
 4. Indien ondernemer voor te leveren zaken geen montagewerkzaamheden ter plaatse dient te verrichten is de opdrachtgever geheel verantwoordelijk voor de bestelde afmetingen, profielen, aansluitdetails en alle andere specificaties. Aan de door ondernemer genoemde, aangenomen en/ of gemeten afmetingen en andere specificaties kunnen geen rechten worden ontleend;
 5. Ondernemer behoudt zich het recht voor orders c.q. opdrachten van opdrachtgever te allen tijde, zonder opgaaf van reden, te weigeren;
 6. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn voor consumenten standaard inclusief btw en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven;
 7. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn voor zakelijke overeenkomsten standaard exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven;
 8. De prijs omvat de volgende aanvullende diensten:
  1. Het afvoeren van verwijderde kozijnen waar deze vervangen worden;
  1. Het transport van de geleverde goederen;
  1. In het geval van plaatsing van een nieuwe, gestandaardiseerde dakkapel zijn kraankosten bij de totaalprijs inberekend. Indien er geen kraan gebruikt wordt zullen de begrootte kosten in werkuren verrekend worden;
  1. Stuc- en Schilderwerk, bijvoorbeeld maar niet uitzonderlijk ten gevolge van uitgevoerde werkzaamheden en geleverde diensten;
  1. Aftimmeren van ruimtes; bijvoorbeeld maar niet uitzonderlijk ten gevolge van uitgevoerde werkzaamheden en geleverde diensten
 9. De omvattendheid van de prijs is te beoordelen door ondernemer en zal altijd in overleg zijn en gecommuniceerd worden naar de opdrachtgever;
 10. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is ondernemer daaraan niet gebonden. De

overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij ondernemer anders aangeeft;

 1. Een samengestelde prijsopgave verplicht ondernemer tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 6: Contractduur, uitvoeringstermijnen, wijzigingen overeenkomst en prijsverhoging

 1. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever ondernemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Ondernemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst;
 2. Ondernemer maakt gebruik van samenwerkingen met derden om een deel van haar werkzaamheden uit te voeren. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Ondernemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren;
 3. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan ondernemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd;
 4. Het door de opdrachtgever geleverde materiaal bestaat uit direct bruikbare tekst, afbeeldingen, geluid en/of videobeelden in een gangbaar bestandsformaat, vrij is van rechten van derden of toestemming heeft van de rechthebbende om het materiaal te laten gebruiken, tenzij ondernemer anders aangeeft;
 5. Het staat ondernemer vrij om het door de klant aangeleverde materiaal te bewerken en toe te passen op de opdracht naar eigen inzicht. De uitvoeringstermijn die is afgesproken met de opdrachtgever gaat pas in nadat de eventueel aan te leveren gegevens, hieronder valt ook de inmeetafspraak, als zijnde ontvangen is bevestigd door ondernemer;
 6. Eventuele wijzigingen of vertragingen van de overeenkomst worden altijd tijdig gecommuniceerd. Het vertragen om een redelijkerwijs verklaarbare reden geeft zowel de opdrachtgever en ondernemer niet het recht de overeenkomst te beëindigen;
 7. Mocht de afgesproken prijs niet voldoende blijken om de overeenkomst uit te voeren zal ondernemer dit altijd in overleg doen met de opdrachtgever. Mocht de reden van een nodige prijsverhoging niet te wijten zijn Opdrachtgever op welk gebied dan ook, zal ondernemer  trachten hierin rekening te houden met de meerprijs.

Artikel 7: Overmacht

 1. Ondernemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt;
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop ondernemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ondernemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van ondernemer of van derden daaronder begrepen;
 3. Ondernemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat ondernemer zijn verbintenis had moeten nakomen;
 4. Ondernemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan de vermeldde termijn na de melding van overmacht, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;
 5. Voor zover ondernemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ondernemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 8: Betaling

 1. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:
  1. een betalingstermijn is overschreden;  
  1. opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;  
  1. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;  
  1. opdrachtgever (rechtspersoon) wordt ontbonden of geliquideerd;  
  1. opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
 2. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan ondernemer verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten;
 3. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II.

Artikel 9: Buitengerechtelijke incassokosten

 1. Indien de opdrachtgever met betrekking tot betaling in gebreke blijft, de ondernemer gerechtigd zijn factuur – na aanmaning – te verhogen met incassokosten zijnde 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 300,00 en deze te verhalen op de opdrachtgever;
 2. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de klant van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de klant intreedt, is ondernemer gerechtigd om buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten ter incasso in rekening te brengen bij klant. De buitengerechtelijke incassokosten zijn verschuldigd vanaf het moment dat de debiteur in verzuim is. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (Staatsblad 2012/141) of de laatste versie van dat Besluit;
 3. De ondernemer geeft de zaken met betrekking tot incasso uit handen aan Debtt B.V., De Oude IJssel 3, 8253 PV Dronten, KvK 82929823;
 4. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de klant verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de klant.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 1. Indien ondernemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld;
 2. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat ondernemer is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Indien ondernemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van ondernemer beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
 3. De aansprakelijkheid van ondernemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval;
 4. Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Ondernemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade;

-     Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ondernemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan ondernemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ondernemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 11: Conformiteit

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik;  
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden;  
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door ondernemer in het kader van de overeenkomst geleverde (in de ruimste zin van het woord, waaronder begrepen afgehaalde zaken) zaken blijven eigendom van ondernemer totdat de opdrachtgever alle verplichtingen, inclusief met de koop samenhangende koopprijs, kosten, rente, heffingen en belastingen, uit de met ondernemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen respectievelijk heeft voldaan;
 2. Naast het feit dat ondernemer immer onder eigendomsvoorbehoud levert, doet zij dat ook met een voorbehouden pandrecht op alle zaken die zij levert;
 3. Door ondernemer geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren;
 4. De opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van haar verwacht mag worden om de eigendomsrechten van ondernemer veilig te stellen;  
 5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de opdrachtgever verplicht om ondernemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen;
 6. De opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan ondernemer ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is ondernemer gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de klant zich er jegens ondernemer bij voorbaat toe om haar medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn;  
 7. Voor het geval ondernemer haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan ondernemer en door ondernemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van ondernemer zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 13: Garantie

 1. Ondernemer garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook;
 2. Onregelmatigheden die aan de constructie, werking en/of algehele aanzicht geen afbreuk doen, zijn geen reden voor restitutie en/of garantie;
 3. Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie;
 4. De volgende termijnen gelden voor de geleverde producten:
  1. Kozijnen                                               - 10 jaar  •         Dakkapel                             - 10 jaar  
  1. Glas                                       - 10 jaar  
  1. Hang- en Sluitwerk          - 5 jaar  •          Rolluiken/Screens            - 5 jaar  
  1. Elektrische motoren       - 2 jaar  
  1. Horren                                                 - 2 jaar  
  1. Kitwerkzaamheden         - 2 jaar  
  1. Ventilatieroosters            - 1 jaar
 5. Voor overige accessoires en geleverde bijproducten geldt de garantietermijn die door de leverancier van het product is afgegeven;
 6. Ondernemer is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de opdrachtgever of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van ondernemer;
 7. Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving;
 8. Indien ondernemer, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt;
 9. De opdrachtgever is gehouden ondernemer te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen ondernemer mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de opdrachtgever dienen te komen;
 10. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
  1. Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van NieuweKozijnen B.V. of de fabrikant zijn verricht;  
  1. Indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;  
  1. Indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;  
  1. Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.
 11. Door opnieuw leveren, vervangen of herstellen wordt de garantietermijn niet verlengd of vernieuwd.

Artikel 14: Intellectueel eigendomsrecht en geheimhouding

 1. Alle rechten die voortvloeien uit intellectuele- en industriële eigendom alsmede auteursrechten blijven bij de ondernemer berusten;   
 2. Alle door de ondernemer aan de klant verstrekte tekeningen, documenten en gegevens blijven eigendom van de ondernemer;   
 3. Het is partijen niet toegestaan uit hoofde van de overeenkomst of anderszins ter kennis gekomen bedrijfsaangelegenheden van de andere partij, in de ruimste zin van het woord, aan derden bekend te maken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, met uitzondering van publiekelijk bekende informatie.

Artikel 15: Klachtenregeling

Indien de klant een klacht heeft, dient zij dit binnen zeven dagen te melden aan ondernemer. Ondernemer zal binnen twee weken na de klacht reageren op de klant.

Artikel 16: Toepasselijk recht, bevoegde rechter en forumkeuze

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij ondernemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft;
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten;
 3. Eventuele geschillen zullen worden beslecht worden door de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Nederland, zittingslocatie Assen.

Artikel 17: Wijzigingsclausule

 1. Ondernemer behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden eenzijdig en zonder instemming van opdrachtgever te wijzigen;
 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de klant meest gunstige bepaling zal prevaleren.